مدارس تابعه
دبیرستان
راهنمایی پاسداران
راهنمایی قلهک
دبستان